ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Human Papilloma Virus (Μέθοδος: PCR array)

Διαπίστευση ISO 15189:2007

Η πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζουμε στο Medilab, ευθύνεται για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τηδιαχείριση του Συστήματος Ποιότητας σε όλα τα λειτουργικά τμήματα του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαπίστευσης.

Το Medilab είναι διαπιστευμένο από το Φορέα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ κατά το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 15189:2007 (Ιατρικά Εργαστήρια - Ειδικές απαιτήσεις για την Ποιότητα και την Επάρκεια) με κωδικό καταχώρησης No. 353.

Το Medilab διατηρεί ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πεδία διαπίστευσης ISO 15189 στην Κύπρο, σε περισσότερες από 170 παραμέτρους μαζί με μια ευρεία ποικιλία εξετάσεων, οι οποίες καλύπτουν όλα τα τμήματα του κλινικού εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης και της Κλινικής Μικροβιολογίας, εντάσσοντάς το έτσι ως ένα από τα πλέον διαπιστευμένα εργαστήρια της Ευρώπης.

Συνοπτικά: Clinical Chemistry, Immunology, Tumor markers, Hormones, Anaemia, Toxicology, Virology, Coagulation, Radiochemical tests, HPLC (HbA2), Haematology, Flow Cytometry (Haematology), Protein Electrophoresis, Protein Immunotyping and Clinical Microbiology.

 


Η πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Medilab καθορίζεται αυστηρά από τις επιταγές του Ευρωπαϊκού και Διεθνές Προτύπου ISO 15189, ενώ το Εγχειρίδιο Ποιότητας στο οποίο βασίζεται η πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του εργαστηρίου μας, συνοψίζεται ως εξής:

  • Υλοποίηση & Παρακολούθηση Διαχείρισης Ποιοτικού Ελέγχου.
  • Οργάνωση & Καταμερισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων στο εξειδικευμένο μας προσωπικό.
  • Εφαρμογή εγκεκριμένων μεθόδων από FDA.
  • Δομημένες διαδικασίες για τη συλλογή, μεταφορά & διαχείριση δειγμάτων.
  • Πολιτική συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού.
  • Κώδικας Δεοντολογίας με αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας.
  • Ετήσιοι κάθετοι και οριζόντιοι έλεγχοι με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογή των διαδικασιών που επιβάλλονται από το Πρότυπο.

 


Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (EQA) από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς (RIQAS, NEQAS, INSTAND e.V.) σε περισσότερες από 200 παραμέτρους κάθε 2-3 εβδομάδες.
 

     
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
+357 22 751333
+357 22 751332
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Copyright 2015 Medilab Ltd All Rights Reserved